Program Mieszkań Treningowych

Usługa społeczna dedykowana w szczególności osobom młodym opuszczającym pieczę zastępczą. Zadanie zlecone przez Powiat Świecki

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

Program dotyczy obszaru pieczy zastępczej- jego zadaniem jest skuteczne i trwałe oraz bezpieczne umożliwienie startu w samodzielne życie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Drugim zadaniem jest przeciwdziałanie tworzenia się zjawiska bezdomności młodych. Program stwarza też możliwość próby samodzielnej egzystencji osób niepełnosprawnych, które zdecydowały się opuścić dom rodzinny.

Komu dedykowane?

Program dedykowany młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą oraz osobom niepełnosprawnym

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Program jest finansowany ze środków własnych Powiatu Świeckiego z udziałem finansowym uczestników programu. Adaptację obiektu finansowano z Funduszy Unijnych oraz środków własnych Powiatu Świeckiego

Czas realizacji

Powiat Świecki zlecił realizację zadania Fundacji Aktywizacji i Integracji na latach 2021-2023

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.