Programy Mieszkań Treningowych

Usługa społeczna, której celem jest skuteczne, trwałe i bezpieczne umożliwienie startu w samodzielne życie młodym dorosłym opuszczającym pieczę zastępczą oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnościami.

Cel główny

Celem głównym usługi jest wyposażenie uczestników programu w niezbędne umiejętności do samodzielnego zamieszkiwania, dokończenia edukacji (w szczególności zawodowej), podnoszenia kwalifikacji zawodowych, znalezienia zatrudnienia, realizacji własnych pasji i zainteresowań oraz własnego miejsca zamieszkania. Program Mieszkań Treningowych stanowi istotny element przeciwdziałania tworzenia się zjawiska bezdomności osób młodych.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się usługi polegające na nauce rozwijania i utrwalania umiejętności praktycznych służących prowadzeniu niezależnego życia, w tym m.in.: treningi : samoobsługi, efektywnego zarządzania finansami, prowadzenia gospodarstwa domowego, załatwiania spraw osobistych, poszukiwania pracy i utrzymywania zatrudnienia, a także wsparcie specjalistyczne w szczególności: pomoc psychologiczna, konsultacje specjalisty psychiatry, wsparcie coacha, wsparcie terapeuty uzależnień. Realizacja programów mieszkań treningowych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz.U. poz.2354)

Komu dedykowane?

Usługa dedykowana dorosłej młodzieży opuszczającej rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, placówki o charakterze wychowawczym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym. Ponadto ze wsparcia mogą skorzystać dorosłe osoby z niepełnosprawnością, których sytuacja osobista zmusza do usamodzielnienia się i niezależnego życia.

Fundacja Aktywizacji i Integracji realizuje dwa Programy Mieszkań Treningowych

Program Mieszkań Treningowych w Toruniu

Wykluczenie – nie ma MOWy 2 – etap I

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

• Powiat Inowrocławski

• Gmina Miasto Włocławek

• Powiat Nakielski

• Powiat Mogileński

• Fundacja Aktywizacji i Integracji

Realizatorzy z ramienia Partnerów:

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Bielicach

• Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), Oś priorytetowa Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2023– 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 8 632 216,03 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 337 383,62 zł

Cel projektu:

W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie miał na celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Ponadto projekt nakierowany będzie na deinstytucjonalizację procesów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków i umożliwienia im prawidłowego funkcjonowania poza placówką zamkniętą. Działania te przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.

Uczestnicy projektu:

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, w tym:

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 r. poz. 1700), w tym osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

– osoby nieletnie przebywające w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

– pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe, mające wzbogacić proces resocjalizacyjny, przygotować do pełnienia dalszych ról społecznych, nakierowane na pomoc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży. Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych:

• konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne

• organizacja zajęć terapeutycznych, w tym także terapii z profilaktyką uzależnień, terapii z profilaktyką zaburzeń odżywiania.

2. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:

• zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia, w tym: trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności poszukiwania pracy, trening kulinarny,

• zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym udział w targach pracy, wizytach zawodoznawczych, zajęciach o charakterze zawodowym, opcjonalnie w kursach zawodowych

• zajęcia z zakresu edukacji seksualnej z elementami przygotowania do rodzicielstwa.

3. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, np.:

• resocjalizacja nieletnich przez sport: zajęcia promujące kulturę fizyczną i zdrową rywalizację, w tym zajęcia sportowe: gimnastyka, piłka nożna

• wyjścia/ wyjazdy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych, np. kino, teatr, basen

• młodzieżowe obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne.

4. Wsparcie w zakresie usamodzielniania osób opuszczających placówki całodobowe:

• utworzenie mieszkań treningowych dla osób opuszczających placówki całodobowe (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii) w tym najem lokali, ponoszenie opłat za media oraz zakup sprzętu i wyposażenia (przy założeniu częściowej partycypacji w czynszu osób usamodzielnianych),

• wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania,

• realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia.

5. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży:

• organizacja szkoleń specjalistycznych dla kadr placówek całodobowych (w tym m.in. asystentura, profilaktyka uzależnień, usamodzielnienie itd.), w tym pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, celem przygotowania specjalistów świadczących usługi społeczne dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do opuszczenia form instytucjonalnych oraz będących „na granicy” umieszczenia w placówce

• organizacja konferencji/seminariów świadomościowych, zwłaszcza w obszarze możliwych form resocjalizacyjno – socjoterapeutyczno – wychowawczych zgodnych z ideą deinstytucjonalizacji oraz w obszarze innowacyjnych metod pracy z wychowankiem.

Rezultaty:

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 400

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 32

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej: 6

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 180

Program Mieszkań Treningowych w Nowem

Mój Pierwszy Dom

Komu dedykowane?

Program dedykowany jest mieszkańcom powiatu Świeckiego. Młodzieży opuszczającej rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą. Program stwarza też możliwość próby samodzielnej egzystencji dorosłych osób niepełnosprawnych, które w skutek sytuacji osobistej zmuszone są do usamodzielnienia i niezależnego życia.

Finansowanie:

Program jest finansowany ze środków własnych Powiatu Świeckiego z udziałem finansowym uczestników programu. Adaptację obiektu, w którym zlokalizowano mieszkania finansowano z Funduszy Unijnych oraz środków własnych Powiatu Świeckiego

Czas realizacji:

Powiat Świecki zlecił realizację zadania Fundacji Aktywizacji i Integracji na:

Edycja 1 2021-2023

Edycja 2 2024-2027


©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.