Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności , niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

Uczestnicy Warsztatów biorą udział w zajęciach w ramach grup terapeutycznych w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno- ogrodniczej, rękodzielnictwa artystycznego, informatycznej i ceramicznej. Program działalności gru ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i predyspozycji każdego uczestnika terapii. W WTZ każdy uczestnik otrzymuje dodatkowo pomoc w postaci opieki pielęgniarskiej, psychologicznej i fizjoterapeutycznej. Realizacja naszych zadań, odbywa się poprzez:

1) ogólne usprawnianie,

2) rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

3) przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

4) rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych na stanowisku pracy,

5) rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Komu dedykowane?

Program dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami mającymi orzeczenie ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Zadanie w 90 % finansowane ze środków PFRON, w 10% ze Środków Powiatu Świeckiego.

Czas realizacji

Powiat Świecki zlecił realizację zadania Fundacji Aktywizacji i Integracji w 2016 roku. Wcześniej zadanie realizowane było przez PKPS ze składem osobowym FAI.

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.