Zaczarowany ogród aktywnego seniora

Zaczarowany ogród aktywnego seniora to projekt cykliczny, będący kontynuacją projektu Aktywny senior, w wyniku którego powstał Klub Aktywnego Seniora – przestrzeń dla pobudzenia aktywności lokalnej, animacji i wzmocnienia potencjału seniorów z terenu Gminy Nowe. Działania w zmiennej formie realizowane od 2008 roku.

Czego dotyczy/jaki problem rozwiązuje?

Projekt ma na celu aktywizację, integrację społeczną, edukację i wzmocnienie potencjału osób po 60tym roku życia. To cykliczny projekt, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, cyfrowemu, obniżeniu kondycji fizycznej i psychicznej seniorów. To także działania mające na celu popularyzację powrotu do natury, uprawy ziół i relacji sąsiedzkich, budowaniu wspólnoty, poprawy samopoczucia i codziennego funkcjonowania. To także działania zmierzające do partycypacji seniorów w przestrzeni społecznej, życiu społeczności lokalnej.

Komu dedykowane?

Projekt dedykowany mieszkańcom Gminy Nowe po 60tym roku życia.

Dodatkowe Informacje

Finansowanie

Projekt na przestrzeni lat uzyskiwał finasowanie w ramach otwartych konkursów ofert ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, budżetu Gminy Nowe oraz środków własnych Fundacji.

Czas realizacji

Projekt cykliczny, od marca do grudnia roku kalendarzowego.

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.