Nowe, dn. 31.10.2023 r.

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego

Fundacja Aktywizacji i Integracji informuje, iż zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w drodze przeprowadzonego konkursu, wybrana została do pełnienia funkcje partnera w projekcie pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0001/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-016/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji  włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.


Status projektu: wybrany do dofinansowania.
Data zawarcia umowy o partnerstwie: 30.10.2023 r.
Planowany okres realizacji: 1.09.2023 r. – 31.12.2026 r.


Partnerzy projektu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
  • Powiat Inowrocławski
  • Gmina Miasto Włocławek
  • Powiat Nakielski
  • Powiat Mogileński
  • Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego


Założenia projektu:
W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie miał na celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Projekt nakierowany będzie na deinstytucjonalizację procesów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków i umożliwienia im prawidłowego funkcjonowania poza placówką zamkniętą.


Ponadto, poprzez utworzenie mieszkań treningowych, działania projektowe wspomagać będą młodzież w procesie usamodzielnia, przeciwdziałając jednocześnie zjawisku bezdomności młodych.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.