Terapeuta z dostawą do domu to cykliczne działanie nastawione na usługi społeczne w miejscu zamieszkania jako wzbogacenie oferty wsparcia środowiskowego skierowana do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy ze względu na jednostki chorobowe mają ograniczone możliwości w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Terapia zajęciowa w domu to element rehabilitacji funkcjonalnej dopełniającej działalność rozwijaną w sferze oddziaływań fizjoterapeutycznych. Będzie aktywizowała do podejmowania aktywności uczestników, będzie sposobem na oderwanie od codzienności związanej z chorobą i spędzenia czasu w sposób aktywny, ciekawy, twórczy. Będzie zaspokajała potrzeby wyższego rzędu dzięki stworzeniu przez doświadczonych terapeutów odpowiedniej atmosfery sprzyjała angażowaniu uczestnika projektu w proces terapeutycznym. Środowiskowa terapia zajęciowa będzie włączała uczestników projektu w proces podejmowania decyzji a z drugiej strony – dawała informacje do oceny warunków codziennego funkcjonowania osoby przewlekle chorej.  Terapia zajęciowa w miejscu zamieszkania będzie środkiem zapobiegającym wielu emocjonalnym i psychicznym skutkom długoletniej choroby i wykluczenia z aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt dofinansowany ze środków  budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Gminy Nowe.
“Zaczarowany ogród aktywnego seniora” to projekt cykliczny, dedykowany 25 osobom po 60 roku życia, który ma na celu wspieranie aktywności społecznej, integracji oraz wzmocnienie potencjału seniorów z terenu Gminy Nowe.To działania, które mają na celu: – poprawę sytuacji zdrowotnej 18 aktywnych seniorów poprzez uczestnictwo w warsztatach ogrodniczych, ruch i spędzanie czasu na świeżym powietrzu, – wzmocnienie więzi międzyludzkich pomiędzy seniorami a gośćmi Zaczarowanego ogrodu – integrację seniorów ze społecznością lokalną ,sąsiadami, osobami niepełnosprawnymi z Gminy Nowe – poprawę ogólnego samopoczucia, zaspokojenie potrzeb bliskości, bycia potrzebnym, organizacji czasu wolnego – poczucie zaopiekowania oraz braku obojętności na potrzeby osób w wieku emerytalnym w gminie i województwie – wzrost ilości działań w obrębie integracji i aktywności społecznej seniorów jako przykład dobrych praktyk – współtworzenie zagospodarowania zieleni swojej małej ojczyzny – zachęcenie społeczności lokalnej do posiadania ogrodu – zwiększenie poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu – nabycie umiejętności współpracy – promocja powrotu do natury, spędzania czasu na świeżym powietrzu – promocja aktywności fizycznej seniorów. Projekt dofinansowany ze środków budżetu Gminy Nowe.

Categories:

Tags:

©2023 FAI, Fundacja Aktywizacji i Integracji. Strona stworzona przez Kacper Śliwa.